Projekty unijne


 Aktualnie realizowane projekty:

 

 

 

PROJEKT SKIEROWANY DO OSÓB OD 15 DO 29 ROKU ŻYCIA – TRWA REKRUTACJA!

                                                                                                     

W ramach projektu „IMPULS DO PRACY-Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo oraz chcących się osiedlić i wykonywać pracę na teryt. Polski”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zapraszamy osoby:

·         W wieku od 15 do 29 roku życia,

·         Nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu finansowanym ze środków publicznych,

·         Pozostające bez pracy,

·         Niezarejestrowane w Urzędzie Pracy,

·         Posiadające wykształcenie co najmniej gimnazjalne,

·         Uwzględniamy w projekcie udział osób niepełnosprawnych

 

Projekt skierowany jest do:

·         30 osób biernych zawodowo

·         20 osób przybyłych lub zamierzających przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy z zamiarem pracy na terytorium Polski.

Zakres projektu:

·         Poradnictwo zawodowe i psychologiczne – wsparcie obligatoryjne dla 50 osób

·         Warsztaty grupowe pozwalające na określenie ścieżki zawodowej uczestnika projektu

·         Szkolenia zawodowe dla 50 osób

·         Płatne staże zawodowe – wsparcie fakultatywne dla 20 osób

W trakcie udziału w projekcie oferujemy:

·         Stypendia szkoleniowe i stażowe

·         Zwrot kosztów dojazdu

·         Pokrycie kosztów badań lekarskich i ubezpieczenia NNW – na potrzeby stażu

·         Opiekę nad osobami zależnymi

 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.04.2019r. – 31.03.2020r.

 

KONTAKT:

 

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych

IMPULS – Lider projektu

ul. Gen. Bora – Komorowskiego 3a/2, 80-385 Gdańsk

        Tel. 782 670 600

         biuro@impuls.org.pl

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO SZKOLENIOWE „POLKAR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – Partner projektu

ul. Armii Krajowej 1, 83-330 Żukowo

Tel. 58 681 40 74

biuro@polkar-szkolenia.pl

 

Gmina Żukowo (GOPS) – Partner projektu

ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

Tel.58 685 83 00

sekretariat@zukowo.pl

 

DO POBRANIA:

Dokumenty dotyczące projektu:

 

Zapytania ofertowe:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi gastronomicznej podczas przerwy kawowej (np. kawa, herbata) oraz przerwy obiadowej (obiad dwudaniowy) w trakcie realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pn.: IMPULS DO PRACY-Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo oraz chcących się osiedlić i wykonywać pracę na teryt. Polskiw ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej I

Oferty należy składać do dnia: 23.05.2019 r. do godziny 15:00.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na poprowadzeniu wykładów z zakresu Operator koparkoładowarki klasa trzecia, dla uczestników projektu pn.: IMPULS DO PRACY-Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo oraz chcących się osiedlić i wykonywać pracę na teryt. Polskiw ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej I

Oferty należy składać do dnia: 23.05.2019 r. do godziny 15:00.

 

 


 

 

Projekt  „AKTYWUJ SIEBIE. Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”  współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020

Wartość projektu wynosi 1 583 500,08 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków UE wynosi 1 504 325,08 zł

BENEFICJENT: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO SZKOLENIOWE „POLKAR” Sp. z o. o.

 

I. Projekt skierowany jest do 120 osób pozostających bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) należących do wszystkich poniższych grup:

·         osoby w wieku 50 lat i więcej

·         kobiety

·         osoby z niepełnosprawnością (min. 10% grupy docelowej)

·         osoby długotrwale bezrobotne

·         osoby o niskich kwalifikacjach

II. Zakres projektu:

·         Poradnictwo zawodowe i psychologiczne – wsparcie obligatoryjne dla 120 osób

·         Warsztaty grupowe pozwalające na określenie ścieżki zawodowej uczestnika projektu

·         Szkolenia zawodowe z obsługi sprzętu ciężkiego – wsparcie fakultatywne dla 90 osób – szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych

·         Szkolenia zawodowe– wsparcie fakultatywne dla 30 osób – szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji zawodowych

·         Płatne staże zawodowe – wsparcie fakultatywne dla 60 osób

III. W trakcie udziału w projekcie oferujemy:

·      Stypendia szkoleniowe i stażowe

·      Zwrot kosztów dojazdu

·      Pokrycie kosztów badań lekarskich i ubezpieczenia NNW – na potrzeby stażu

·      Opiekę nad dzieckiem/osobą zależną

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.09.2017 – 27.09.2019r.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU – ZAKOŃCZONA!

KONTAKT:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO SZKOLENIOWE „POLKAR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Armii Krajowej 1, 80-330 Żukowo

Tel. 58 681 40 74 

biuro@polkar-szkolenia.pl

 

EURO – FUNDUSZ  s.c. – Partner projektu                                            Gmina Żukowo (GOPS)– Partner projektu

ul. Gen. Bora – Komorowskiego 3a/2, 80-385 Gdańsk                           ul. Gdańska 52, 80-330 Żukowo

Tel. 782-670-600                                                                                                Tel.58 685 83 00

admin@euro-fundusz.pl                                                                           sekretariat@zukowo.pl 


Do pobrania:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na poprowadzeniu wykładów z zakresu Operator koparkoładowarki klasa trzecia, dla uczestników projektu pn.: „AKTYWUJ SIEBIE.  Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy składać do dnia: 22.02.2019 r. do godziny 15:00.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na poprowadzeniu wykładów z zakresu Operator koparki jednonaczyniowej klasa III, dla uczestników projektu pn.: „AKTYWUJ SIEBIE.  Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy składać do dnia: 22.02.2019 r. do godziny 15:00.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na poprowadzeniu wykładów z zakresu Operator wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowane ze zmiennym wysięgiem I WJO, dla uczestników projektu pn.: „AKTYWUJ SIEBIE.  Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy składać do dnia: 15.11.2018r.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na poprowadzeniu wykładów z zakresu Operator koparki jednonaczyniowej klasa III, dla uczestników projektu pn.: „AKTYWUJ SIEBIE.  Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy składać do dnia: 01.11.2018r.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na poprowadzeniu wykładów z zakresu Operator koparki jednonaczyniowej klasa III oraz Operator koparkoładowarki klasa trzecia , dla uczestników projektu pn.: „AKTYWUJ SIEBIE.  Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy składać do dnia: 03.10.2018r.

 

Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie indywidualnych zajęć w zakresie badania predyspozycji i preferencji zawodowych  z wykorzystaniem pozytywnie zwalidowanego w ramach POKL 2007-2013 produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego „EIPD – nowa jakość doradztwa”  oraz stworzenie Indywidualnych Planów Działania dla każdego uczestnika projektu pn.: „AKTYWUJ SIEBIE.  Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy składać do dnia: 12.09.2018r.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na poprowadzeniu wykładów z zakresu Operator koparkoładowarki klasa trzecia, dla uczestników projektu pn.: „AKTYWUJ SIEBIE.  Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozo